ஹுனார் இந்திய நாட்டுப்புற மற்றும் பழங்குடியினர் கலை கண்காட்சி துபாயில் திறக்கப்படுகிறது.

IMG 20240629 WA0000 1 - ஹுனார் இந்திய நாட்டுப்புற மற்றும் பழங்குடியினர் கலை கண்காட்சி துபாயில் திறக்கப்படுகிறது.<br>• துபாய் கலை மையம் தற்போது “ஹுனார்”நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது. இந்த கண்காட்சியில் இந்திய நாட்டுப்புற மற்றும் பழங்குடி கலைகளின் வசீகரிக்கும் வகையில் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது.

• கண்காட்சி இந்தியாவின் நாட்டுப்புற மற்றும் பழங்குடி கலை வடிவங்களின் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

• கண்காட்சிக்கு வருபவர்கள் இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு கலை பாணிகளை அறியலாம், இதில் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து ஐபன் கலை, பீகாரில் இருந்து மதுபானி கலை மற்றும் மகாராஷ்டிராவின் வார்லி கலை ஆகியவை அடங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *