சீனாவின் “டிஜிட்டல் சர்வாதிகாரம்”

images 9 - சீனாவின் "டிஜிட்டல் சர்வாதிகாரம்"

• OPOF (One Person, One File) நிரல் முகத்தை அடையாளம் காணும் கேமராக்களை கணிசமாக அதிகரிக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு தனி நபரின் விரிவான தகவல்களை சேகரித்துக் கொள்ளும்.

• “அச்சுறுத்தல்களை” அடிக்கடி தவறுகள் நடப்பதை தடுக்கவும் சமூகத்தை சீர்குலைக்கும் செயல்களை முன்கூட்டியே அடையாளம் காண, அமைப்பு Al ஐப் பயன்படுத்துகிறது.

• OPOF தனியுரிமை மீறல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் பாகுபாடுகளை அதிகப்படுத்துகிறது, இது உய்குர் மற்றும் மத குழுக்களை கருத்தியல் சாக்குப்போக்குகளின் கீழ் செயல்படுத்துவதன் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *