புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன

IMG 20240301 071949 - புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன

நெப்டியூன் மற்றும் யுரேனஸைச்  சுற்றி புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன

சூரிய குடும்பத்தில் மூன்று புதிய நிலவுகள் உள்ளன, ஒன்று யுரேனஸைச் சுற்றுகிறது மற்ற இரண்டும் நெப்டியூனைச் சுற்றி வருகிறது.

இந்த நிலவுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணப்பட்டன
சமீபத்தில் சர்வதேச வானியல் யூனியனின் (|AU) மைனர் பிளானட் மையம் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது

இது மூலம்யுரேனஸின் மொத்த நிலவின் எண்ணிக்கையை 28 ஆக உள்ளது

நெப்டியூன் அறியப்பட்ட 16 நிலவுகளைக் கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *