மகளிர் கல்லூரி தேசிய கூடைப்பந்து விளையாட்டு….

Screenshot 20240413 110259 inshorts - மகளிர் கல்லூரி தேசிய கூடைப்பந்து விளையாட்டு....


*முதல் முறையாக, கூடைப்பந்து வரலாற்றில், ஆண்கள் அல்லது பெண்கள், கல்லூரி அல்லது தொழில்முறை பொருட்படுத்தாமல், NCAA பெண்கள் கூடைப்பந்து
சாம்பியன்ஷிப் பார்வையாளர்களின் அடிப்படையில் ஆண்களை மிஞ்சியது.

*சராசரியாக 18.9 மில்லியனுக்குள்
பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை, ஆண்களுக்கான தலைப்புகளை விட பெண்களுக்கான தலைப்புகளுக்கு பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்ததுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *