திருவிதாங்கூரின் கடைசி மகாராணி!

Screenshot 20240613 095012 inshorts - திருவிதாங்கூரின் கடைசி மகாராணி!

1895 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த சேது லட்சுமி பாய், திருவிதாங்கூர் இராஜ்ஜியத்தின் கடைசி ராணியாக இருந்தவர். அவர் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தில் தத்தெடுக்கப்பட்டார், இது மருமகத்தயம் அல்லது தாய்வழி பரம்பரைக்கு வழிவகுத்தது. அவரது ஆட்சி விரிவான சமூக மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்தங்களைத் தொடர்ந்து வந்தது. அவர் பெண்ணியத்தின் அலையைத் தூண்டினார், பெண்களின் உரிமைகளை மேம்படுத்தினார், தேவதாசி முறையை ஒழித்தார், சிறுபான்மையினரை ஊக்குவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *