கிராமப்புற வாழ்க்கைக்கான பயணம்:

1000210472 - கிராமப்புற வாழ்க்கைக்கான பயணம்:

*தொலைவில் உள்ள கோட்கான் கிராமத்தில் (உத்தரகாண்ட்) ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் இல்லாமல், சுகாதார வசதி மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

* நகர வாழ்க்கையிலிருந்து மலைவாழ் வாழ்க்கைக்கு மாறும்போது, நான் சவால்களை எதிர்கொண்டேன், ஆனால் சமூக தொழில்முனைவில் நோக்கத்தைக் கண்டேன்.

* துன்பங்கள் இருந்தபோதிலும், தொற்றுநோய்களின் போது மலைவாழ் சமூகத்தின் நெகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதியான அழகு
இயற்கையானது கிராமப்புற வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *