உங்களால் அலட்சியம் செய்யக்கூடாத புரதக் குறைவின் அறிகுறிகள்

IMG 20240701 WA0000 - உங்களால் அலட்சியம் செய்யக்கூடாத புரதக் குறைவின் அறிகுறிகள்<br>

உடல் முழுவதும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலத்திற்கு மிக முக்கியமான சத்துக்களில் புரதமும் ஒன்றாகும். உடலின் முக்கியமான கட்டுமானங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் புரதம், தசைங்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டில் முக்கிய பாத்திரம் வகிக்கிறது. புரதக் குறைவின் சில அறிகுறிகளில் உடல் வீக்கம், முடி கொட்டுதல், அதிக உணர்வு மற்றும் மேலும் கடுமையான தொற்றுகள் அடங்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *