சந்திரனுக்கான புதிய நேரத்தை உருவாக்கும்  நாசா….

Screenshot 20240414 105436 Current Affairs - சந்திரனுக்கான புதிய நேரத்தை உருவாக்கும்  நாசா....
  • நிலவின் மேற்பரப்பில் தங்களது நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்க சர்வதேச நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய “ஒருங்கிணைந்த நிலவு நேரம் (LTC)” என்ற பெயரில் நிலவுக்கான நேரத் தரத்தை நிறுவுவதற்கான பணியை நாசாவுக்கு அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்கியுள்ளது.
  • நிலவுக்கான நேர மண்டலத்தை உருவாக்குவது விண்வெளி கலங்களுக்கு இடையேயான தகவல் தொடர்பு, தரவு பரிமாற்றம், தளம் இறங்குதல், இணைப்பு மற்றும் வழிசெலுத்தலை மேம்படுத்தும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *