ஜப்பானுடன் நீங்கள் செல்லக்கூடிய 6 நாடுகள்

Screenshot 20240418 100610 inshorts - ஜப்பானுடன் நீங்கள் செல்லக்கூடிய 6 நாடுகள்

*ஜப்பான் இ-விசா அறிவிப்புடன், இந்திய பயணிகள் இப்போது ஜப்பானுக்கு 90 நாட்கள் வரை சுலபமாக சென்று வர முடியும். ஆனால் அனைவருக்கும் இல்லை.

*ஜப்பானுக்கு செல்ல விசா இருந்தால், இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் உலகின் பிற நாடுகளுக்கும் சுலபமாக சென்று வர முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *