இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிறுத்தை Safari பூங்கா…..

IMG 20240629 WA0005 - இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சிறுத்தை Safari பூங்கா.....

• இந்தியாவின் மிகப்பெரிய, மூன்றாவது சிறுத்தை சபாரி, பெங்களூருக்கு 25 கிலோமீட்டர் தெற்கே அமைந்துள்ள பனேர்கட்டா உயிரியல் பூங்காவில் (BBP) பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டது.

• இந்த சபாரி 20 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது மற்றும் தற்போது எட்டு சிறுத்தைகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் விரிவாக்க திட்டங்கள் உள்ளன.

• BBP, 2004ஆம் ஆண்டில் பனேர்கட்டா தேசிய பூங்காவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது மற்றும் கர்நாடகா பூங்கா ஆணையத்தின் நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *