இந்தியாவில் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை பெற விரும்பும் வெளிநாட்டவர்கள்…

IMG 20240708 WA0000 - இந்தியாவில் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சை பெற விரும்பும் வெளிநாட்டவர்கள்...<br>


• மனித உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களின் மாற்றுச் சட்டத்தின் ( THOTA),1994ன் கீழ் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது.

• மருத்துவ விசாவில் மட்டுமே சிகிச்சை அனுமதிக்கப்படும்.

•    உயிருடன் உறுப்பு தானம் செய்பவர்கள் அனைவரும் 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

• நன்கொடை அளிப்பவர் அல்லது பெறுபவர் வெளிநாட்டவராக இருந்தால், அங்கீகாரக் குழுவின் முன் அனுமதி தேவை.

• மனித உறுப்புகளை வணிக ரீதியாக கையாள்வது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *