பால் பொருள்களில் பறவை காய்ச்சல் WHO எச்சரிக்கிறது

1000214450 - பால் பொருள்களில் பறவை காய்ச்சல் WHO எச்சரிக்கிறது* பாலில் மிக அதிகமான அளவில் பறவை காய்ச்சல் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.  அமெரிக்காவில் பசு மாட்டுப்பாலில் பறவை காய்ச்சல் இருப்பதாக WHO தெரிவித்துள்ளது.

* எனவே, சுகாதார அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் பாஸ்டுரைஸ் பால் பருக பரிந்துரைத்துள்ளனர் – இது தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை கொல்ல செயலாக்கப்படுகிறது, மேலும்  சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளிலும் எளிதாகக் கிடைக்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *