மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி: WHO

Screenshot 20240414 102040 inshorts - மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி: WHO

* மூளைக்காய்ச்சலை எதிர்த்துப் போராடுவதில் ஒரு முக்கிய படியான Men5CV தடுப்பூசியை நைஜீரியா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

*WH0 ஆல் ஆதரிக்கப்படும், இந்த தடுப்பூசி பிராந்தியத்தில் உள்ள ஐந்து முக்கிய விகாரங்களை குறிவைக்கிறது.

*சமீபத்திய தரவுகள் 50% வழக்குகள் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது, 2023க்குள் மூளைக்காய்ச்சலை அகற்றுவதற்கான போராட்டத்தில் இந்த முயற்சியின் அவசரத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *