உலக பட்டினி தினம்: மே 28…

IMG 20240528 113624 - உலக பட்டினி தினம்: மே 28...

கருத்து – “செழிப்பான தாய்மார்கள்”

• பொருளாதார அறிஞர் அமர்த்தியா சென் ஆராய்ச்சி செய்து, நவீன உலகில் பட்டினி என்பது உண்மையில் விநியோக பிரச்சனையால் ஏற்படுகிறது என்றும் அரசாங்கக் கொள்கைகளாலும் ஏற்படுகிறது என்பதை வெற்றிகரமாக விளக்கினார்.

• அமர்த்தியா சென் 1998 ஆம் ஆண்டில் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

• இந்த நாள், சரியான ஊட்டச்சத்து கிடைக்காத பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் எதிர்கொள்ளும் போராட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *