சூரிய கிரகணம்-டொராண்டோ வைரல் உண்மை

Screenshot 20240412 122547 inshorts - சூரிய கிரகணம்-டொராண்டோ வைரல் உண்மை

*செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படம், கனடாவின் டொராண்டோவில் இருந்து சூரிய கிரகணத்தின் காட்சியைக் காட்டுகிறது என்று தவறான கூற்றுகளுடன், குறிப்பாக த்ரெட்ஸ் தளத்தில் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.

*டொராண்டோவில் இருந்து சமீபத்தில் ஏற்பட்ட முழு சூரிய கிரகணத்தின் வைரஸ் படம் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது என்று பூம் கண்டறிந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *