ஆயுதம் இறக்குமதில் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது.

IMG 20240313 174748 - ஆயுதம் இறக்குமதில் இந்தியா முன்னிலையில் உள்ளது.

சுவீடிஷ் குழு SIPRI இன் அறிக்கையின்படி, 2019-23 க்கு இடையே இந்தியா உலகின் முதன்மையான ஆயுத இறக்குமதியாளராக உள்ளது, மேலும் 2014-2018 உடன் ஒப்பிடும்போது அதன் இறக்குமதி 4.7 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

ரஷ்யா இந்தியாவின் முதன்மையான ஆயுத வழங்குநராக தொடர்ந்தது, 2019-23 இல் ஐரோப்பிய நாடுகளால் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களில் சுமார் 55 சதவீதத்தை வழங்கியது. 2014-18 இல் 35 சதவீதமாக இருந்த அமெரிக்கா, 2019-23 இல் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வழங்கிய ஆயுதங்களில் சுமார் 55 சதவீதத்தை வழங்கியது.

2019-23 காலகட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஐந்தாவது பெரிய ஆயுத இறக்குமதியாளராக இருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *