ராக்கெட் ஆய்வகம் முன்பு பறந்த முதல் எலக்ட்ரான்

1000215122 - ராக்கெட் ஆய்வகம் முன்பு பறந்த முதல் எலக்ட்ரான்

* முதல் முறையாக ராக்கெட் லேப் முன்னர் பறந்து வெற்றிகரமாக மீட்கப்பட்ட எலெக்ட்ரான் ராக்கெட்டின் முதல் நிலை எரிபொருள் தொட்டியை, மீண்டும் பறக்கவிடும் நோக்கத்திற்காக, தயாரிப்பு பாதையில் மீண்டும் புகுத்தியுள்ளது.

* இது எலெக்ட்ரான் ராக்கெட்டை உலகின் முதல் மறுபயன்பாடு செய்யக்கூடிய சிறிய சுற்றுப்பாதை ஏவு வாகனமாக மாற்றுவதற்கான ராக்கெட் லேபின் மேம்பாட்டு திட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல் கல் ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *