பணியாளர்களை குறைகிறது கூகுள்!

1000212551 - பணியாளர்களை குறைகிறது கூகுள்!
*குறிப்பிடப்படாத எண்ணிக்கையிலான பணியாளர்களை கூகுள் பணிநீக்கம் செய்கிறது. நிறுவனம் முழுவதும் பணிநீக்கங்கள் சாத்தியமில்லை, பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் அவ்வாறு செய்யலாம்.

*பாதிக்கப்பட்ட பதவிகளில் ஒரு சிறிய சதவீதம் நிறுவனம் இந்தியா உட்பட முதலீடு செய்யும் மையங்களுக்கு மாற்றப்படும்.சிகாகோ, அட்லாண்டா மற்றும் டப்ளின். இந்த ஆண்டு கூகுள் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் பணிநீக்கங்கள் தொடர் வேலை வெட்டுக்களைத் பின்பற்றுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *