8 கண்கள் மற்றும் கால்கள் கொண்ட புதிய தேள் இனம்….

IMG 20240313 125925 - 8 கண்கள் மற்றும் கால்கள் கொண்ட புதிய தேள் இனம்....

தாய்லாந்தில் 8 கண்களையும் கால்களையும் கொண்ட புதிய தேள் இனம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • இந்த புதிய இனம் யூஸ்கோபியோப்ஸ்  என்ற துணை பேரினத்தைச் சேர்ந்தது என்ற பெயரில் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாய்லாந்தில் உள்ள தேசிய பூங்காவின் பெயரான கிராச்சான் என்பதன் பெயரில் இது அழைக்கப்படுகிறது.
  • இவை பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும்; இருப்பினும், பெண்கள் ஆண்களை விட கருப்பு நிறத்தில் இருப்பார்கள்.
  • இவற்றுக்கும் எட்டு கண்களும் எட்டு கால்களும் இருக்கும்.
  • இந்த ஆய்வில், இந்த பேரினத்தைச் சேர்ந்த தேள்கள் “ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலேயே அதிக அளவில் காணப்படும்” என்றும் அவை அந்த பகுதியிலேயே தனித்துவமாக காணப்படும் என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *