திரு. டி.எம். கிருஷ்ணாவிற்கு சங்கீத கலாநிதி விருது…

IMG 20240318 172417 - திரு. டி.எம். கிருஷ்ணாவிற்கு சங்கீத கலாநிதி விருது...

* தமிழ் இசை அகாடமி 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான சங்கீத கலாநிதி விருதை தொடூர் மதபுசி கிருஷ்ணாவுக்கு வழங்க இருக்கிறது.

* சங்கீத கலாநிதி விருது கர்நாடக இசையில் மிக உயர்ந்த கௌரவங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.

* 2016 ஆம் ஆண்டில், இவருக்கு ராமன் மகசேசே விருது வழங்கப்பட்டது.

* இவரோடு சேர்த்து, நடனத் துறையில் சென்னை இசை அகாடமி அங்கீகாரம் பெற்ற நடன கலாநிதி விருது  நீனா பிரசாத் அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட இருக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *